Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II
 

Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 123749401 с административен договор: № BG16RFOP002-2.101-0071-C01

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 1021,60 лв.
 
Начало: 30.07.2021 г.
Край: 30.10.2021 г.
Наименование на мярката за държавна помощ: Държавна помощ за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл. 26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците. Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г., 8 май 2020 г. и 29.06.2020 г. и C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. 

Заповед на Министъра на Туризма №: Т-РД-16-48/02.03.2021


Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 123749401 с номер на проектно предложение: № BG-176789478-2021-01-0022

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 2440.00 лв.

Начало: 02.03.2021 г.
Край: 02.06.2021 г.

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 123749401 с административен договор: № BG16RFOP002-2.095-1225-C01

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 2859.84 лв.
 
Начало: 22.02.2021 г.
Край: 22.05.2021г.


Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 123749401 с административен договор: № BG16RFOP002-2.097-1001-C01

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 742.09 лв.
 
Начало: 31.03.2021 г.
Край: 30.06.2021г.

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Процедура: BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма
Иновации и конкурентоспособност“.    

Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 123749401 с административен договор: № BG16RFOP002-2.092-0123-C01  
 

Обща стойност: 633,61 лв., от които 538.57 лв. европейско и  95.04 лв. национално съфинансиране.
   

Начало:21.12.2020 г.  
Край:21.03.2021 г.

Проект и главна цел: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.    

Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД , ЕИК: 123749401 с административен договор: BG16RFOP002-2.073-4070- С01   

Обща стойност: 5000 лв., от които 4250 лв. европейско и  750 лв. национално съфинансиране.  

Начало:17.07.2020 г.  
Край:17.10.2020 г.