Наименование на мярката за държавна помощ: схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки на обща стойност 30 млн. лв. Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19. 
 
Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 123749401 с номер на проектно предложение: BG-176789478-2021-06-0039

Заповед Министъра на Туризма: № Т-РД-16-109/21.03.2022 г.

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 602.11 лв.
 
Начало: 21.03.2022 г.
Край: 21.06.2022 г.
Наименование на мярката за държавна помощ: Схема BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04 на стойност 30 млн. лв. Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19. 
 
Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 123749401 с номер на проектно предложение: BG-176789478-2021-05-0077

Заповед Министъра на Туризма: № Т-РД-16-332/30.12.2021г.

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 694.85 лв.
 
Начало: 30.12.2021 г.
Край: 30.06.2022 г.
Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II
 

Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 123749401 с административен договор: № BG16RFOP002-2.101-0071-C01

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 1021,60 лв.
 
Начало: 30.07.2021 г.
Край: 30.10.2021 г.
Наименование на мярката за държавна помощ: Държавна помощ за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл. 26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците. Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г., 8 май 2020 г. и 29.06.2020 г. и C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. 

Заповед на Министъра на Туризма №: Т-РД-16-48/02.03.2021


Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 123749401 с номер на проектно предложение: № BG-176789478-2021-01-0022

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 2440.00 лв.

Начало: 02.03.2021 г.
Край: 02.06.2021 г.

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 123749401 с административен договор: № BG16RFOP002-2.095-1225-C01

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 2859.84 лв.
 
Начало: 22.02.2021 г.
Край: 22.05.2021г.


Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 123749401 с административен договор: № BG16RFOP002-2.097-1001-C01

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 742.09 лв.
 
Начало: 31.03.2021 г.
Край: 30.06.2021г.

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Процедура: BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма
Иновации и конкурентоспособност“.    
Настоящата процедура е обявена в изпълнение на процедура чрез директно предоставяне  BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“
В резултат от изпълнението на проекта беше осигурен оборотен капитал за дейности (заплати и осигуровки, материали и консумативи, външни услуги и други), необходими за преодоляване на недостига на средства за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и се гарантира нашата стабилност и устойчивост, като запазихме и работни места.

Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 123749401 с административен договор: № BG16RFOP002-2.092-0123-C01  
 

Обща стойност: 633,61 лв., от които 538.57 лв. европейско и  95.04 лв. национално съфинансиране.
   

Начало:21.12.2020 г.  
Край:21.03.2021 г.

Проект и главна цел: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.    

Бенефициент: ММ ТРАВЕЛ ЕООД , ЕИК: 123749401 с административен договор: BG16RFOP002-2.073-4070- С01   

Обща стойност: 5000 лв., от които 4250 лв. европейско и  750 лв. национално съфинансиране.  

Начало:17.07.2020 г.  
Край:17.10.2020 г.